Actielab ‘van School naar Werk’: Leren van en met elkaar

Soms lukt het, soms ook niet: een vaste werkplek realiseren voor de  leerlingen die van school  gaan. Maar wat zijn de geheimen van succesvolle en duurzame uitstroom? En wellicht nog belangrijker: wat kunnen we hierover leren?
Leren van en met elkaar en werken aan een succesvolle uitstroompraktijk, dat stond centraal in het Actielab ‘van School naar Werk’. Het Actielab werd speciaal (door)ontwikkeld voor stagebegeleiders en -coördinatoren in het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Actielabs helpen deelnemers om een weg te vinden in een complexe wereld van betrokkenen en belanghebbenden en de juiste tools en regelingen op het juiste moment in te zetten.

Lees verder

Een groep stagecoördinatoren en -begeleiders van deelnemende scholen uit het hele land kwam in 2021 zesmaal online bij elkaar. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het Actielab werd begeleid door Hans Bosselaar en Branko Hagen. Hans is onderzoeker (o.a. het onderzoek ‘ De ontdekking van de Dinges’) en docent op de Vrije Universiteit en Branko is zelfstandig gevestigd adviseur met een lang (onderzoeks)verleden rond de participatie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Daarnaast haakten per bijeenkomst mensen uit de praktijk aan om hun kennis en ervaring te delen.

Opzet en thema’s Actielab

Binnen het Actielab werden theorie, best practices en goed werkende tools gedeeld en besproken. Tussentijds contact werd gefaciliteerd middels een WhatsAppgroep en ook hadden veel deelnemers onderling direct contact.

Bijeenkomst 1: Kennismaking, theorie van de Dinges en competentiescan

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking. De deelnemers werd van tevoren gevraagd een competentiescan in te vullen die als basis diende voor het definiëren van de eigen leerdoelen. Ook werd de theorie van Dinges besproken.

Meer informatie:
Competentiescan
Theorie van de Dinges

Bijeenkomst 2: Kenmerken van een goede stage(plek)

Wat kenmerkt een goede stage(plek) en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan? In deze bijeenkomst deelden we theoretische kennis en vertelde Actielab-deelnemer Paul Meeuwsen over de Job Academie en de bewezen effectieve SEARCH-methode.

Meer informatie:
Literatuur thema wat is een goede stage?
De Job Academie
Project SEARCH https://www.dfnprojectsearch.org/  en evaluatierapport Centre for Economic & Social Inclusion Schotland

Bijeenkomst 3: Samenwerking met werkgevers

Werkgevers spelen een cruciale rol om jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een zo passend mogelijke plek op de arbeidsmarkt te geven. Hoe geef je de samenwerking op een goede manier vorm? Wat gaat al goed en wat kan beter? We gingen in gesprek met Henri Hannink en Aart van der Gaag. Henri is een werkgever die sociaal onderneemt in het bedrijf MSG Post. Hij heeft zelf ervaring in het bieden van stages aan leerlingen in het praktijkonderwijs en zet zich ervoor in dat de leerlingen een leerstap maken, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Aart van der Gaag brengt de banenafspraak tot een succes vanuit het perspectief van werkgevers. Hij spreekt veel werkgevers en wijst op de kansen die er zijn als zij mensen aannemen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren (in beginsel zijn dat alle leerlingen die van het VSO en Praktijkonderwijs afkomen). Actielab-deelnemer Jeroen Dijkstra deelde de aanpak van Vakschool ‘Het Diekman’.

Meer informatie:
Infosheet Samenwerking met werkgevers
Werkgevers aan het woord
Banenafspraak https://www.opnaarde100000.nl
Stichting Practicum (Methode van Vakschool ‘Het Diekman’ ) www.stichtingpracticum.nl

Bijeenkomst 4: Samenwerking met gemeenten

Deze bijeenkomst stond in het teken van samenwerking met de gemeente in de toeleiding naar werk. Hans Koemans van programma Toezicht suwi, onderdeel van Inspectie SZW, was te gast. Inspectie SZW heeft in 2016 en 2018 onderzoek gedaan naar de begeleiding van jonggehandicapten naar (duurzaam) werk. Daarbij is ook gekeken naar de samenwerking tussen scholen, gemeenten en UWV. Via twee praktijkcases van deelnemers Suzanne Koop (HPC Centrum) en Jelka Bröcheler (Orion Werkstraat) is ingegaan op de mechanismen die een rol spelen en een positieve of belemmerende invloed hebben op een succesvolle transitie van school naar werk.

Meer informatie:
Deelverslag Actielab 4 Samenwerking

Actielab deelnemer Charley Mulkens: Vind ik mezelf een Dinges… Ik denk dat we ons er allemaal wel in herkennen. We moeten out-of-the-box-denken, veel samenwerken en als groep werken om wat te bereiken. Dus ben ik ook wel een Dinges ja.

Bijeenkomst 5: De routes tussen dagbesteding, beschut- en en regulier werk

Voor sommige leerlingen bestaan er grote twijfels of de reguliere route naar werk wel haalbaar is. Een oplossing hiervoor vinden is een uitdagende zoektocht. Tijdens dit Actielab stond het thema ‘De routes tussen dagbesteding, beschut- en en regulier werk’ dan ook centraal. Actielab-deelnemers Liselot van der Mei (Heyerdahl college) en Charley Mulkens (Terra Nigra Praktijkonderwijs) deelden casussen uit hun dagelijkse praktijk. Aansluitend ging een panel van vier externe sprekers in gesprek met de deelnemers: Harry Michon (Movisie, Simpel Switchen), Judith van Maanen (werkzaak Rivierenland), Eric Tonn (Abrona) en Lilian Nijmeijer (UWV).  Het Actielab werd afgesloten met een presentatie van deelnemer Fer Gosen over de aanpak van Het Dok.

Meer informatie:
Verslag Actielab bijeenkomst 5
Rapport Simpel Switchen

Bijeenkomst 6: (omgaan met) motivatieproblemen bij leerlingen en terugblik

Samen met prof. dr. Arno van Dam gingen we tijdens dit Actielab dieper in op (omgaan met) motivatieproblemen bij leerlingen. Er zijn 4 manieren om mensen te motiveren:

 • Bedreigen/dwingen (resultaat: “ik doe het, omdat het moet”)
 • Preken/bekeren (resultaat: “ik doe het, omdat het van me verwacht wordt”)
 • Oppeppen/aanspreken (resultaat: “Ik doe het om jou niet teleur te stellen”)
 • Verleiden (resultaat: “ik doe het, omdat ik het leuk/nuttig vind”)Uit onderzoek blijkt dat met name de laatste strategie (verleiden) het meest effectief is. Je haakt daarbij aan op de intrinsieke motivatie van mensen. Arno gaf tips over hoe de intrinsieke motivatie van leerlingen te bevorderen en wat te doen als een leerling (toch) niet wil. En hoe je een groep, of beter het groepsproces, in kunt zetten om gedrag van leerlingen te veranderen.

Actielab-deelnemer Jelka Bröcheler (Orion Werkstraat) vertelde over het door de CED-Groep en PTC Groep ontwikkelde onderwijsprogramma Jongleren&werken. Een leerroute van onderwijs naar arbeidsmarkt. Tot slot evalueerden we met de deelnemers het Actielab (zie hieronder).

Meer informatie:
Verslag Actielab bijeenkomst 6 Motivatie van leerlingen.docx.pdf
Informatie over het programma Jongleren&werken

Actielab deelnemer Bettine van der Heijden: Wat fijn was aan de Actielabbijeenkomsten was dat mensen van instanties, naast het vertellen van hun verhaal, eens naar óns kwamen luisteren. Dat gebeurt veel te weinig. Hopelijk gebeurt er iets met deze verhalen uit het werkveld.

Opbrengsten Actielab:
 • Het Actielab helpt deelnemers om mensen mee te krijgen in hun organisatie
 • Het maakt duidelijk: stagebegeleiding (en -coördinatie) is een vak. Het is van belang meer impact te krijgen, want niet iedereen is overtuigd van het belang van ons
 • Wetenschappelijke stukken en tips/trucs over samenwerken worden als interessant en leerzaam ervaren
 • Fijn om je netwerk uit te breiden met anderen in het land. Interessant om te vergelijken hoe de rol van stagebegeleider en stagecoördinator wordt ingevuld per school en van elkaar te leren. En elkaar te inspireren. Dit draagt bij aan de professionalisering van het vak

Belangrijkste leerpunten:
 • Het Actielab draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, echter deelnemers geven aan dit liever vorm te geven binnen hun school-/privéomgeving
 • Niet alle deelnemers zijn goed op de hoogte van kennis en instrumenten die in de werkwereld bekend zijn en daar gebruikt worden. Terwijl Actielabdeelnemers daarvan kunnen profiteren
 • Er is, mede door corona, te weinig tijd om volop aan het Actielab mee te doen. Veel deelnemers moeten invallen voor zieke collega’s
 • Tevens vonden door corona alle Actielabbijeenkomsten online plaats. Dit blijkt niet ideaal om goed uit te wisselen en jezelf ‘kwetsbaar op te stellen’
 • De diversiteit In de groep is groot. Zo zitten er zowel stagebegeleiders als -coördinatoren in de groep en is de ene school  al veel verder in het vormgeven van de route van school naar werk dan de andere.  Hierdoor is de meerwaarde van deelname niet voor alle deelnemers even groot
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan